Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos suvažiavimo protokolas

Nr. RS 19-0425    

Vilnius,  2019 m. balandžio 25 d.

Suvažiavimas vyko 2018 m. balandžio 25 d. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose Katedros a. 4, VilniujeDalyvių registracija 9,30 – 10val.

Dalyvavo 62 nariai (Viso Restauratorių sąjungoje 92 nariai, DALYVIŲ SĄRAŠAS pridedamas, 5 lapai).

Kvorumas yra.

Suvažiavimo pradžia 10 val.

LRS pirmininkas Arūnas Boruta pradeda suvažiavimą pagal iš anksto nariams paskelbtą ir suderintą darbotvarkę.

 1. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius Vydas Dolinskas. Kultūros paveldo departamento direktoriaus sveikinimą perskaitė Kontrolės sk. vedėjas Robertas Motuzas.
 1. Geriausių restauravimo darbų konkurso apdovanojimai.

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ:

Už Rūmų, vad. Pacų (674), Didžioji g. 7 Vilniuje, nuoseklius architektūros tyrimus, išorės ir vidaus restauravimo bei konservavimo projektus ir jų įgyvendinimo priežiūrą, 2014-2018

Architektūros tyrimų ir tvarkybos darbų projektų vadovas Robertas Zilinskas

Architektas Vytenis Zilinskas

Tyrimų asistentas Ričardas Račinskas

Už Rūmų, vad. Pacų (674), Didžioji g. 7 Vilniuje, XVI a. – XX a. sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbus, 2016-2018

Restauratoriai:

Restauravimo darbų vadovė Audronė Kaušinienė, Aušra Gervienė, Iveta Ciparytė-Simutienė, Vaidas Simutis, Lina Jurnienė, Vita Gaidelytė, Akvilė Glinskytė, Viktorija Siverskaja, Gabrielė Venckutė, Milda Vaištaraitė, Aušra Vyšniauskaitė, Simona Spūdvilienė, Tautvydas Averka

Asistentai:

Monika Kornilova, Jolita Juknelevičienė, Agnė Jablonskytė, Eglė Petrošiūtė, Dovydas Alčiauskis, Danielius Petrošius, Giedrė Molytė, Ieva Kumpikevičiūtė, Skaistė Bendorienė, Artūras Mitinas

Už Joachimo Lelevelio salės (8386) Šv. Jono g. 10, sienų tapybos (XVIII a.-XX a.) ir skliautų freskos Šv. Stanislovas Kosta su kūdikėliu Jėzumi ir Švč. Mergele Marija (XVIII a.) konservavimo ir restauravimo darbus, 2017-2018

Restauratoriai:

Restauravimo darbų vadovė Indrė Valkiūnienė, Jana – Grinevičiūtė – Pčalinienė, Kristina Ustilė

Asistentai:

Alina Budvytienė, Andrius Mikalauskas

Rangovas UAB „Opus optimum“

Už Šv. Stepono bažnyčios (1042) Vilniuje, Šv. Stepono g. 41, fasadų ornamentinio dekoro sgrafito polichromijos tyrimus, konservavimo ir restauravimo darbus, įgyvendinimo priežiūrą, 2015-2018

Polichromijos tyrimų vadovė, vykdytoja, autorinės priežiūros vykdytoja

Neringa Šarkauskaitė – Šimkuvienė

Rangovas UAB „Domus antiquus“

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ:

Už Jašiūnų dvaro sodybos rūmų (595), Šalčininkų raj., Vilniaus aps., krosnių restauravimą 2017.

Restauratorė Aelita Bielinytė

Už metodišką ir detalų 1894 m. Zygm. Jakubovskio litografijos Pjavyne Kražiuose restauravimą tradicinėmis ir naujomis technologijomis, 2017

Restauratorė Aldona Nikienė

Tyrėja Jūratė Dulinskienė

Fotografė Kristina Lukoševičienė

 1. Pirmininkaujančių ir sekretoriaujančių siūlymai bei tvirtinimas.

Siūlomi pirmininkauti suvažiavimui Jonas Glemža ir Diana Pikšrienė, sekretoriauti - Aušrelė Racevičienė ir Virginija Dabašinskaitė.

Šioms kandidatūroms balsuojant pritarta vienbalsiai.

Nutarta. Lietuvos Restauratorių sąjungos suvažiavimui pirmininkauti išrinkti Jonas Glemža ir Diana Pikšrienė. Suvažiavimo sekretorėmis patvirtintos Virginija Dabašinskaitė ir Aušrelė Racevičienė.

Toliau suvažiavimui pirmininkauja Jonas Glemža.

Sekretorė Aušrelė Racevičienė

 1. Suvažiavimo balsų skaičiavimo ir redakcinės komisijų siūlymai ir tvirtinimas.

Pasiūlytos šios kandidatūros: Irena Sakalauskaitė, Edita Keršulytė ir Ieva Blinstrubienė. Šioms kandidatūroms balsuojant pritarta vienbalsiai. Į redakcinę komisiją pasiūlyti: Rimantas Gučas, Darius Čeponis, J. A. Pilipavičius, Arūnas Boruta ir Jonas Glemža.

Nutarta. Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisiją patvirtinti šios sudėties: Ieva Blinstrubienė, Edita Keršulytė, Irena Sakalauskaitė. Redakcinė komisija suvažiavimo rezoliucijai parengti patvirtinta šios sudėties: Arūnas Boruta, Darius Čeponis, Jonas Glemža, Rimantas Gučas, J. A. Pilipavičius.

 1. Suvažiavimo DARBOTVARKĖS tvirtinimas. Su darbotvarke suvažiavimo dalyviai supažindinti elektroniniais laiškais, darbotvarkė jiems įteikta registruojantis.

Suvažiavimo dalyviai pasiūlytai darbotvarkei vienbalsiai pritarė.

 1. Lietuvos Restauratorių sąjungos valdybos ataskaita.
 2. Boruta pristatė valdybos ataskaitą, kuri buvo paskelbta iš anksto RS tinklapyje.

Pirmininkas siūlo „patvirtinti Lietuvos restauratorių sąjungos valdybos ataskaitą“. „Už“ balsuota vienbalsiai, prieštaraujančių ir susilaikiusių nėra.

Nutarta. Patvirtinti Lietuvos Restauratorių sąjungos ataskaitą.

 1. Revizijos ataskaitą perskaitė Rūta Valainienė. Vienbalsiai balsuota „Už“.

Nutarta. Patvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą.

 1. Garbės teismo pirmininkas Augis Gučas informavo, kad nebuvo gautas nei vienas kreipimasis, todėl veikla nevykdyta. Už Garbės teismo ataskaitą nebalsuota.
 1. Dėl nario mokesčio.

Valdybos narys Rimas Grigas informavo apie nario mokesčių rinkimo eigą ir valdybos siūlymą nekeisti mokesčio dydžio. Balsuota: už valdybos siūlymą palikti nepakeistą mokesčio dydį 61 , prieš nėra, susilaikė  - 1.

Nutarta. Palikti dirbantiems asmenims 20 eurų, o nedirbantiems – 5 eurų metinį mokestį.

 1. Restauratorių sąjungos įstatų pakeitimo pristatymas ir tvirtinimas.
 2. Boruta pristato 73 punkto papildymą punktu 73* dėl asmens duomenų skelbimo el. pašte ir RS svetainėje. „Asociacijos nariui prašant, asociacijos tinklalapyje gali būti skelbiami jo prašomi duomenys ir/ar informacija“
 3. Rimkevičius informuoja, kad el. paštą skelbti svetainėje galima. Rimas Grigas siūlo neskelbti viešai duomenų apie mokesčių mokėjimą.

Diskusijose siūloma norintiems skelbti svetainėje ar kitur savo asmens duomenis, parašyti prašymą (galima elektronine forma) Restauratorių sąjungai.

Siūloma balsuoti, kad el. paštas būtų viešas. „už“ pasisakė 61, „prieš“ nėra, susilaikė Gražina Smaliukienė.

 1. Arūnas Boruta informuoja dalyvius dėl naujos svetainės, taip pat prašo aktyviai prisidėti prie jos palaikymo ir informacijos skelbimo.

KAVOS PERTRAUKA

 1. Kandidatų kėlimas į Restauratorių sąjungos postą, valdybą, revizijos komisiją ir Garbės teismą.

Atsižvelgiant į tai, kad A. Boruta pirmininku buvo renkamas dvi kadencijas, suvažiavimas turi išrinkti naują pirmininką. Siūlomos šios kandidatūros: Darius Čeponis, Giedrė Gajauskaitė, Audronė Kaušinienė ir Robertas Zilinskas.

Į RS valdybą siūlomi šie asmenys: A.Boruta, R.Gučas, R.Grygas, N.Šarkauskaitė Šimkuvienė, J.Glemža, A.Racevičienė, A.Šolienė, R.Zilinskas, I.Valkiūnienė, D.Ferguson, E.Ložytė, A, Kaušinienė, V.Povilauskaitė, A.Meškauskienė, M.Rimkevičius, L.Perevičienė, J. A.Pilipavičius, D.Rimkevičius, E.Keršulytė, A.Bielinytė, I.Staniūnienė, Žukauskienė, D. Kazlauskienė.  

Į Revizijos komisiją siūlomi: R.Valainienė,V. Kubilius, I.Kliobavičiūtė, V. Dabašinskaitė.

Į Etikos komisija: A.Gučas, J.Morkūnaitė, D. Krūminienė, A. Katilius, D. Pikšrienė,R.Glinskytė

 1. PASKAITA. Marius Daraškevičius apie Lietuvos dvaro rūmų planinę struktūrą.
 2. Balsavimo komisija išdalino 58 (penkiasdešimt aštuonis) biuletenius suvažiavimo dalyviams.

PIETŲ PERTRAUKA

 1. Balsų skaičiavimo komisija skelbia balsavimo rezultatus.

Iš balsadėžės balsų skaičiavimo komisija išėmė 58 biuletenius.

Rasti penkiasdešimt penki galiojantys ir trys negaliojantys biuleteniai.

Lietuvos restauratorių sąjungos pirmininke išrinkta Giedrė Gajauskaitė - 21 balsas.

Į valdybą išrinkta 15 sąjungos narių, balsai pasiskirstė: A. Boruta – 55, A. Racevičienė – 51, R. Gučas – 45, A. J. Pilipavičius – 34, A. Šolienė – 38, N. Šarkauskaitė Šimkuvienė – 36, J. Glemža – 46, R. Grigas – 49, G. Smaliukienė – 29, R. Žukauskienė – 30, I. Valkiūnienė – 31, D. Ferguson – 43, E. M. Ložytė – 31, V. Povilauskaitė –35, D. Kazlauskienė - 31.

Į revizijos komisiją išrinkti: R. Valainienė – 48, V. Kubilius – 46, V. Dabašinskaitė 44 balsai.

Į etikos komisiją išrinkti: A. Gučas – 41, J. Morkūnaitė – 41, A. Katilius – 30 balsai.

Siūloma balsuoti ir patvirtinti balsavimo rezultatus. “už” balsuoja vienbalsiai, “prieš” nėra, “susilaikiusių” nėra.

Nutarta. Patvirtinti balsavimo rezultatus.

 1. Suvažiavimo rezoliucijos svarstymas ir tvirtinimas

Suvažiavimo rezoliucijos projektą perskaitė Jonas Glemža.

Siūlymai dėl rezoliucijos teksto.

A.Šolienė – sumenkinta arch. restauratoriaus atestacija. Pasiūlyta atstatyti kategorijas. Peržiūrėti kvalifikacinius reikalavimus statybininkams
J.Morkūnaitė – taip pat dėl atestacijos, kad reikalinga restauratoriaus praktika, negalima atestuoti tiesiai po mokslų. Nėra apibrėžta kas yra tyrimai.
R.Zilinskas – Kai virš architekto restauratoriaus ant projekto pasirašo įmonės direktorius ir PV, toliau jie gauna teisę atestuotis kaip restauratoriai. Būtina kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl STR palengvinimo restauravimo objektams. (žmonėms su negalia, priešgaisrinių, parkavimo).
Katilius – keisti tekste „išsaugoti buvusią paskirtį“ į „pritaikyti tinkamiausiai paskirčiai“.
A.Samukienė – viešiesiems pirkimams turi būti specialūs metodiniai nurodymai restauraciniams objektams.
Sakalauskaitė – KPEPIS netobula sistema, kur nesimato leidimų tyrimams, leidimų tvarkybos darbams ir kokie tyrimai atlikti. Tikrintojai neturi paveldosauginių kompetencijų.
D.Kazlauskienė – tyrimai labai išsimėtę, tyrimai turi būti vienoje vietoje.
V.Povilauskaitė – ieškoti kitų restauravimo objektams finansavimo šaltinių. Gal tai galėtų būti priskirta valstybės iždo daliai.
Racevičienė – didinti valstybės tarnautojų atsakomybę projektų derinimo procese.
J.Glemža – už baudas įsteigti paveldo apsaugos fondą. Tai gali atsirasti, kaip įstatymo papildymas.
Smaliukienė – siūlo rezoliuciją išsiųsti ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Tekste „istorinė aplinka“ keisti į „istorinė erdvė“

Nutarta: Redakcinei komisijai atsižvelgti į siūlymus, parengtą rezoliucijos projektą paskelbti RS svetainėje ir nariams el. paštu, o pritarus RS valdybai, paskelbti spaudoje.

 1. FILMO demonstravimas. „Amžių prisilietimas“, 1983 m. Lietuvos kino studija

Suvažiavimo pirmininkas skelbia suvažiavimo pabaigą.

Suvažiavimo pirmininkai

 Jonas Glemža

Diana Pikšrienė

Suvažiavimo sekretorės

 Virginija Dabašinskaitė

Aušrelė Racevičienė