LR RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS JUBILIEJINIO ATASKAITINIO - RINKIMINIO SUVAŽIAVIMOPROTOKOLAS

 

2015-11-18, Vilnius

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos (toliau tekste LRRS) jubiliejinis suvažiavimas pradeda darbą 9 val. 30 min.

 1. SUVAŽIAVIMO ATIDARYMAS, SVEIKINIMO KALBOS.

Jubiliejinį suvažiavimą atidaro ir dalyvius 25-mečio proga sveikina LR restauratorių sąjungos pirmininkas architektas Arūnas Boruta. Tylos minute pagerbiami Anapilin iškeliavę garbūs restauratoriai, profesionalai, šviesuoliai Birutė Gudynaitė, Vladimiras Zonas, Jonas Zibolis. Pristatomi suvažiavimo rėmėjai, - pagrindinis rėmėjas UAB „Remmers Baltica“.

Restauratorius sveikina Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, pagal pareigybes be kitų sričių koordinuojantis ir kontroliuojantis kilnojamųjų kultūros vertybių sritį, profesionalus archeologas, besijaučiantis cecho nariu. Viceministras paliečia pokyčius per 25 metus įvykusius kultūros paveldo srityje. Tai Paminklų konservavimo instituto išskaidymas, naujų valdymo struktūrų kūrimas, finansavimo galimybių naujovės. Kalbėdamas apie ateities planus, viceministras informuoja, kad numatomas Nekilnojamojo kultūros paveldo mokslinio centro kūrimas – Kultūros paveldo centro perorganizavimas. Tikimasi ženklios Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Prano Gudyno Restauravimo centrui.

Baigiama suvažiavimo dalyvių registracija. LRRS pirmininkas informuoja, kad tikrųjų narių sąraše yra 137 restauratoriai. Suvažiavime dalyvauja (užsiregistravo) 74 nariai. Reikalingas suvažiavimui kvorumas yra, suvažiavimas gali pradėti darbą. Apie įvyksiantį suvažiavimą Restauratorių sąjungos nariai buvo tinkamai informuoti.

SVARSTYTA:

 1. SUVAŽIAVIMO PIRMININKAUJANČIŲ, SEKRETORIATO SIŪLYMAI, TVIRTINIMAS.

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos jubiliejiniam suvažiavimui vadovauti pasiūlyti pirmininkai: Audronis Katilius ir Rimantas Gučas.

Į sekretoriatą pasiūlyta: Virginija Dabašinskaitė ir Regina Žukauskienė.

NUTARTA:

Patvirtinti pasiūlytus pirmininkus ir sekretoriatą.

BALSUOTA:

„už“ – 74 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „ susilaikė“ – 0 balsų.

SVARSTYTA:

 1. BALSŲ SKAIČIAVIMO IR REDAKCINĖS KOMISIJŲ SIŪLYMAI, TVIRTINIMAS.

Į balsų skaičiavimo komisiją siūlomi: LRRS narys Rimas Grigas ir savanorės Greta Čepytė, Giedrė Sitavičiūtė, Gabrielė Atkočiūnaitė, Giedrė Sutkutė.

Į redakcinę komisiją siūlomi: Rimantas Gučas, Jonas Glemža, Algirdas Juozas Pilipavičius.

NUTARTA:

Patvirtinti pasiūlytus balsų skaičiavimo komisijos ir redakcinės komisijos narius.

BALSUOTA:

„už“ – 74 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „ susilaikė“ – 0 balsų.

 

SVARSTYTA:

 1. SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ IR DARBO REGLAMENTAS.

Audronis Katilius. Paskelbia suvažiavimo darbotvarkę ir darbo reglamentą.

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Suvažiavimo atidarymas, sveikinimo kalbos.
 2. Suvažiavimo pirmininkaujančių ir sekretoriato siūlymai ir tvirtinimas.
 3. Suvažiavimo balsų skaičiavimo ir redakcinės komisijos sudėties siūlymai ir tvirtinimas.
 4. Suvažiavimo darbotvarkė bei tvirtinimas.
 5. Apdovanojimų įteikimas.
 6. Sąjungos nario pažymėjimų įteikimas naujiems nariams.
 7. Restauratorių sąjungos Valdybos, Revizijos komisijos bei Etikos komisijos ataskaitos, jų tvirtinimas.
 8. Restauratorių sąjungos nario mokesčio dydžio nustatymas, diskusija nario mokesčio surinkimo klausimu, nario mokesčio dydžio tvirtinimas.
 9. Restauratorių sąjungos Įstatų pakeitimų pristatymas ir tvirtinimas.
 10. Kandidatų kėlimas į RS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos komisiją ir Etikos komisiją.
 11. Kavos pertrauka.
 12. Balsavimo biuletenių išdalinimas. Balsavimas.
 13. Suvažiavimo rezoliucijos svarstymas ir tvirtinimas.
 14. Pasisakymai, diskusijos.
 15. Pertrauka – balsų skaičiavimas.
 16. Balsavimo rezultatų paskelbimas.
 17. Suvažiavimo uždarymas. Kvietimas dalyvauti antrojoje renginio dalyje - Konferencijoje.

NUTARTA:

Suvažiavimo darbotvarkę ir reglamentą patvirtinti.

BALSUOTA:

už“ – 74 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“- 0 balsų.

 1. APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMAS.

Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, vertindamas LR restauratorių sąjungos narių aukštą profesinį lygį ir patirtį, dėkoja už darbą ir įteikia Kultūros ministerijos Padėkos raštus, pasirašytus Kultūros ministro Šarūno Biručio, šiems restauratoriams: chemikei Elvyrai Telksnienei, architektei Alinai Samukienei, architektei Liudai Perevičienei, inžinierei konstruktorei Jelenai Parasonienei, sieninės tapybos restauratoriui Algirdui Juozui Pilypavičiui, tapybos restauratoriui Baliui Pakštui, polichromijos restauratorei Laimai Kruopaitei, architektei Gražinai Kirdeikienei, vargonų restauratoriui Rimantui Gučui, architektei Eleonorai Biveinytei.

 1. SĄJUNGOS NARIO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMAS NAUJIEMS NARIAMS.
 2. Boruta. Per ataskaitinį laikotarpį į LRRS priimta 11 naujų narių: polichromijos srityje dirbanti Jolita Juknelevičienė, dokumentų restauratorė Edita Keršulytė, architektas Gintautas Pamerneckis, architektė paveldosaugininkė Ona Januškevičiūtė, architektė Inga Martinonytė, paveldosaugos srityje dirbantis Deivydas Rimkevičius, architektė Daina Vanagaitė-Garbanovienė, konstruktorius Kęstutis Ablačinskas, architektė Lauryna Smailytė-Juozaitienė, menotyrininkė Ieva Blinstrubienė. Įteikiami pažymėjimai.

SVARSTYTA:

 1. RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS VALDYBOS, REVIZIJOS KOMISIJOS BEI ETIKOS KOMISIJOS ATASKAITOS, JŲ TVIRTINIMAS.
 2. Katilius siūlo pereiti prie sekančio dienotvarkės klausimo: LRRS Valdybos darbo ataskaita.

LRRS pirmininkas Arūnas Boruta pristato pateiktą LR Restauratorių sąjungos Valdybos darbo ataskaitą. Pilnas tekstas pridedamas priedas nr.1.

A.Katilius, Restauratorių sąjungos I-ojo suvažiavimo dalyvis, perskaito pirmosios restauratorių sąjungos pirmininkės Gražinos Drėmaitės šiltą sveikinimą kolegoms. Laiške - sveikinime primenama daugybė atliktų darbų, restauruotų objektų. Kartu pastebima, kad šalia atgaivintų naujam gyvenimui pastatų ar meno vertybių dažniausiai nėra lentelės su autoriaus – restauratoriaus pavarde. O ir atlyginimai – santūrūs.  (tekstas pridedamas priedas Nr. 2).

Revizijos komisijos pirmininkė Rūta Valainienė perskaito Revizijos komisijos 2012-05-18 iki 2015-11-17 metų finansinę ataskaitą. (priedas Nr.3)

Trumpą Etikos komisijos ataskaitą pateikė Augis Gučas. Pažymėjo, kad restauratoriaus profesijos pobūdis daro žmogų nekonfliktišku ir geru iš esmės, gal todėl Etikos komisija negavo prašymų, nusiskundimų, todėl nevykdė jokių darbų.

NUTARTA:

Patvirtinti LRRS Valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos ataskaitas.

SVARSTYTA:

 1. LRRS NARIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS, DISKUSIJA NARIO MOKESČIO SURINKIMO KLAUSIMU, NARIO MOKESČIO DYDŽIO TVIRTINIMAS.

Pirmininkaujantys siūlo pereiti prie klausimo dėl RS nario mokesčio.

Rimas Grigas pasisako nario mokesčio klausimu.  Primena, kad yra galimybė LRRS nario mokestį mokėti ne tik suvažiavimo metu, bet ir internetu arba už nario mokesčio rinkimą atsakingam LRRS Valdybos nariui. Diskutuojama apie esamą metinį nario mokesčio dydį, kodėl tikslinga ir ar tikslinga jį didinti. Dabar dirbantys sąjungos nariai turi mokėti 15 Eur metinį nario mokestį, o pensininkai – 3 Eur.

R.Grigas pristato projektą dėl nario mokesčio dydžio nuo 2016 sausio 1 d., aptartą Valdybos narių posėdyje. Siūloma didinti nario mokestį: dirbantys nariai turėtų mokėti 20 Eur metinį nario mokestį, o pensininkai – 5 Eur.

Diskutuojant pasiūlyta dirbantiems 0,5 etato mokėti 10 Eur nario mokestį, tačiau pasiūlymas palaikymo nesulaikė. Diskutuota dėl dirbančio ir nedirbančio pensininko sąvokos, jų nario mokesčio dydžio. Buvo pateikti kitų kūrybinių sąjungų nario mokesčių dydžiai, kurie pasirodė ženkliai didesni. Kalbėjo V. Karčiauskas, G. Gleiznienė, A. Boruta ir kt. Balsavimui pateikti trys nario mokesčio dydžio variantai dirbantiems LRRS nariams ir du – nedirbantiems.

NUTARTA:

Pateikti alternatyviam balsavimui 20 Eur, 18 Eur ir 15 Eur metinio nario mokesčio variantus dirbantiems RS nariams; 5 Eur ir 3 Eur – nedirbantiems.

BALSUOTA:

Dėl RS dirbančių narių metinio nario mokesčio dydžio patvirtinimo:

20 Eur - „už“ – 35 balsai, 18 Eur – „už“ 17 balsų, 15 Eur - „už“ – 22 balsų;

Dėl RS nedirbančių narių metinio nario mokesčio dydžio patvirtinimo:

5 Eur - „už“ – 48 balsai, 3 Eur - „už“ – 26 balsai.

Pirmininkaujantis R. Gučas teikia balsavimui nuo 2016 m. sausio 1 d. keliamo nario mokesčio dydžio (dirbantiems – 20 Eur, nedirbantiems – 5 Eur) patvirtinimą:

BALSUOTA:

Dėl LRRS nario metinio nario mokesčio patvirtinimo: „už“ – 74 balsai, „prieš“ – 0 balsų; „susilaikiusių“ – 2 balsai.

SVARSTYTA:

 1. LRRS ĮSTATŲ PAKEITIMŲ PRISTATYMAS IR TVIRTINIMAS.

Algirdas Juozas Pilipavičius pristato Įstatų 19, 27, 37 ir 39 punktų naujos redakcijos projektą, parengtą po konsultacijų ir diskusijų Valdyboje.

SVARSTYTA:

Kiekvieno keičiamo punkto atskiras svarstymas ir atskiras balsavimas.

Dėl 19.1.4. ir 19.2. punktų. Siūloma išbraukti 19.1.4. punktą, kuriame kalbama apie šalinimą iš LRRS narių dėl nario mokesčio nemokėjimo: tikrajam nariui dvejus metus iš eilės nesumokėjus nario mokesčio ir papildyti punktą 19.2. nauju sakiniu: Tikrajam nariui daugiau nei trejus metus nesumokėjus nario mokesčio, jo narystė sustabdoma. Sprendimus dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo priima Valdyba, 2/3 (dviejų trečiųjų) posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

Vitas Karčiauskas papildytą siūlo punktą 19.2 išskaidyti į du atskirus punktus, atitinkamai keičiant toliau sekančių punktų numeraciją. Po pakeitimo Įstatų punktas 19.2 skambėtų taip: Tikrajam nariui daugiau nei trejus metus nesumokėjus nario mokesčio, jo narystė sustabdoma.

Įstatų punktas 19.3 skambėtų taip: Sprendimus dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo priima Valdyba, 2/3 (dviejų trečiųjų) posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

Toliau seka esamas Įstatų tekstas, tik pasikeičia punktų numeracija.

BALSUOTA:

Dėl LRRS Įstatų 19.1.4 punkto išbraukimo ir punkto 19.2 papildymo bei išskaidymo į du punktus, atitinkamai keičiant tolimesnių punktų numeraciją, patvirtinimo:

Balsavo „už“ – 73 balsai, „prieš“ – 0 balsų; „susilaikiusių“ – 1 balsas.

Dėl 27 punkto redakcijos, kuriame kalbama apie narių informavimą rengiant suvažiavimą. Siūloma išbraukti dvi frazes, kurios keičiantis ir tobulėjant informavimo sklaidos galimybėms nėra aktualios ir perteklinės. Pateikiamas 27 punkto tekstas su pažymėtomis siūlomomis išbraukti frazėmis: 27. Eilinį Suvažiavimą Valdyba privalo sušaukti kas treji metai. Neeilinį Suvažiavimą Valdyba privalo sušaukti Valdybai ar Revizijos komisijai nutarus 1/2 (vienos antrosios) balsų dauguma arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 (vienai trečiajai) daliai Sąjungos narių. Apie įvyksiantį Suvažiavimą Valdyba privalo narius informuoti raštu (įteikiant pranešimus pasirašytinai, išsiunčiant registruotais laiškais) arba paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Suvažiavimo dienos. Apie įvyksiantį Suvažiavimą taip pat gali būti papildomai skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje.

 1. Karčiauskas siūlo papildomai informuoti SMS žinute ir elektroniniu paštu. Kyla diskusija dėl didelių laiko ir finansinių sąnaudų.
 2. Gleiznienė suformuluoja 27 punkto papildymą: informuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis.

BALSUOTA:

Dėl RS Įstatų 27 punkto naujos redakcijos su G. Gleiznienės papildymu patvirtinimo:

Balsavo „už“ – 73 balsai, „prieš“ – 0 balsų; „susilaikiusių“ – 1 balsas.

Redakcinė komisija įpareigojama baigti redaguoti Įstatų 27 punktą su papildymu.

Dėl 37 punkto redakcijos, kuriame kalbama apie Valdybos narių skaičių. Siūloma išbraukti tekstą: Valdybos narių skaičių nustato Suvažiavimas. 37 punktas skambėtų taip: Valdybą sudaro 15 narių. Jie yra renkami ir tvirtinami Suvažiavimo metu trejiems metams.

Šiuo pakeitimu planuojama išplėsti Valdybos narių skaičių iki 15, pritraukti daugiau aktyvių, iniciatyvių narių.

 1. Gleiznienė pasiklausė apie skyrių vadovų galimybę automatiškai priklausyti Valdybai. A. J. Pilipavičius patikslina, kad tokios nuostatos Įstatuose nėra.

BALSUOTA:

Dėl RS Įstatų 37 punkto naujos redakcijos:

Balsavo „už“ – 60 balsų, „prieš“ – 0 balsų; „susilaikiusių“ – 2 balsai.

Dėl 39 punkto, kuriame kalbama apie Valdybos funkcijas, 39.10. papunkčio papildymo, atsižvelgiant į aktualijas ir Vyriausybėje planuojamus KNPA įstatymo atskirų straipsnių pakeitimus:

39.10. pristato Sąjungos kandidatus nacionalinėms premijoms ir kitiems valstybės apdovanojimams gauti, dalyvauja formuojant restauratorių Atestavimo komisijas.

Pasisako A. Racevičienė, A. Boruta, D. Čeponis, R. Gučas.

BALSUOTA:

Dėl RS Įstatų 39.10 papunkčio naujos redakcijos:

Balsavo „už“ – 73 balsai, „prieš“ – 0 balsų; „susilaikiusių“ – 0 balsų.

SVARSTYTA:

 1. KANDIDATŲ KĖLIMAS Į LRRS PIRMININKO POSTĄ, VALDYBĄ, REVIZIJOS KOMISIJĄ IR ETIKOS KOMISIJĄ.

Prieš pradedant kandidatūrų teikimą, LRRS pirmininkas A.Boruta išreiškė Valdybos nuostatą suteikti LRRS Garbės nario vardą Gražinai Drėmaitei ir Napaliui Kitkauskui.

BALSUOTA:

Dėl Garbės nario vardo suteikimo Gražinai Drėmaitei - pritarta.

Dėl Garbės nario vardo suteikimo Napaliui Kitkauskui - pritarta.

Siūlomi kandidatai į pirmininko postą. Pirmininkaujantis teiraujasi siūlomų kandidatų sutikimo.

Siūloma:

Arūnas Boruta - sutinka;

Gražina Gleiznienė – atsisako;

Juozapas Blažiūnas – dėkoja už pasitikėjimą ir atsisako;

Rimas Grigas – atsisako.Siūlomi kandidatai į Valdybos narius:

 1. Juozapas Blažiūnas,
 2. Rimantas Gučas,
 3. Giedrė Gajauskaitė,
 4. Audronė Šolienė,
 5. Dalia Kazlauskienė,
 6. Daina Ferguson,
 7. Juozas Algirdas Pilipavičius,
 8. Inga Martinonytė,
 9. Regina Žukauskienė,
 10. Rimas Grigas,
 11. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė,
 12. Darius Čeponis,
 13. Virginija Dabašinskaitė,
 14. Algirdas Plioplys,
 15. Alina Samukienė,
 16. Audronis Katilius,
 17. Kęstutis Albačinskas,
 18. Deivydas Rimkevičius,
 19. Jonas Rimantas Glemža,
 20. Gražina Smaliukienė,
 21. Edita Keršulytė,
 22. Aušrelė Racevičienė,
 23. Irena Sakalauskaitė,
 24. Tomas Daumantas Pilipavičius.

Dar siūlyti kiti kandidatai, tačiau atsisakė, tai Augis Gučas, Gražina Gleiznienė, Asta Meškauskienė.

 1. Katilius kviečia siūlyti narius į Revizijos komisiją ir Etikos komisiją.

Siūloma į Revizijos komisiją: Rūta Valainienė, Vytautas Kubilius, Inga Martinonytė.

Siūloma į Etikos komisiją: A. Gučas, A. Šolienė, L. Kruopaitė. E. Ložytė.  

 1. KAVOS PERTRAUKA.

 1. BALSAVIMO BIULETENIŲ IŠDALINIMAS. BALSAVIMAS.

Balsų skaičiavimo komisija išdalina biuletenius, skirtus slaptam balsavimui už Valdybos narių kandidatūras.

 1. SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS.

Rezoliucijos tekstą perskaito R. Gučas. Pasiūlymus teikia A. Racevičienė. Kalba A. Boruta, R. Zilinskas. Gajauskaitė siūlo į Rezoliucijos tekstą įtraukti Viešųjų pirkimų metu dempinguojamų kainų temą. Nusprendžiama pavesti Redakcinei komisijai papildyti Rezoliucijos tekstą, baigti jį redaguoti, o Viešųjų pirkimų tema parengti antrą rezoliuciją ateityje.

BALSUOTA: Pritarta vienbalsiai.

 1. PASISAKYMAI, DISKUSIJOS.
 2. Gučas kalba apie Vyriausybėje planuojamus NKPA įstatymo pakeitimus, kylančias grėsmes projektų ir darbų kokybei.

Plioplys pateikia pastabų dėl LRRS nario pažymėjimo formos ir išdavimo datos.

 1. Povilauskaitė kalba apie dempingą Viešųjų pirkimų srityje, apie liūdną situaciją tyrimų ir projektavimo srityje.

 1. PERTRAUKA – BALSŲ SKAIČIAVIMAS.
 1. BALSAVIMO REZULTATŲ PASKELBIMAS.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Rimas Grigas perskaito balsavimo rezultatus:

Rasti 74 balsavimo biuleteniai.

LRRS pirmininku vienbalsiai išrinktas Arūnas Boruta.

LRRS Valdybos rinkimai. Balsai pasiskirstė taip ir į Valdybą išrinkti:

 1. Rimas Grigas, 69 „už“,
 2. Juozapas Blažiūnas, 62 „už“,
 3. Daina Ferguson, 57 „už“,
 4. Darius Čeponis, 57 „už“,
 5. Juozas Algirdas Pilipavičius, 55 „už“,
 6. Dalia Kazlauskienė, 50 „už“,
 7. Giedrė Gajauskaitė, 49 „už“,
 8. Algirdas Plioplys, 46 „už“,
 9. Jonas Rimantas Glemža, 46 „už“,
 10. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, 46 „už“,
 11. Virginija Dabašinskaitė, 44 „už“,
 12. Audronis Katilius, 41 „už“,
 13. Rimantas Gučas, 40 „už“,
 14. Aušrelė Racevičienė, 40 „už“.

Į LRRS Revizijos komisiją išrinkta vienbalsiai: Rūta Valainienė, Vytautas Kubilius, Inga Martinonytė.

Į LRRS Etikos komisiją išrinkta vienbalsiai:: A. Gučas, A. Šolienė, L. Kruopaitė. E. Ložytė.

Suvažiavimas patvirtina balsų skaičiavimo komisijos protokolą.

BALSUOTA: Slapto balsavimo rezultatai patvirtinti vienbalsiai. „Susilaikiusių“ ir „prieš“ nėra.

Kalba V. Dabašinskaitė. Dėkoja J.Blažiūnui už pagalbą ir intensyvų darbą organizuojant suvažiavimo darbą, ieškant rėmėjų.

Kalba antrai kadencijai išrinktas LRRS pirmininkas A. Boruta.

 1. Katilius skelbia suvažiavimą įvykusiu ir dėkoja susirinkusiems už dalyvavimą.

Pirmininkai: ____________________ A. Katilius

____________________ R. Gučas

Sekretorės : ____________________ V. Dabašinskaitė

____________________ R. Žukauskienė