2015-11-18 įvyko LR restauratorių sąjungos 25-čio jubiliejinis ataskaitinis - rinkiminis suvažiavimas

LR restauratorių sąjungos valdybos 2016 m. veiklos ataskaita

LR restauratorių sąjungos valdyba 2016 m.:

 • dalyvavo redaguojant Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymą;
 • 2016-09-09 kreipėsi į LR kultūros ministrą dėl dailės vertybių restauravimo parengiamųjų administracinių veiksmų grąžinimo į teisės aktais numatytas ribas;
 • teikė kandidatą mortą Baužienę apdovanoti šv. Kristoforo statulėle už nuopelnus Vilniaus architektūriniam paveldui – buvo apdovanota;
 • 2016-04-05 kreipėsi į KPD direktorę D. Varnaitę ir Vilniaus m. sav. merą Remigijų Šimašių dėl medinio paveldo apsaugos;

 

2016 metais inicijavo pastato Gaono g.8 buto Nr.9, Vilniuje vykdomų tvarkybos darbų svarstymą restauratorių sąjungos mokslinėje metodinėje taryboje.

2016 m. deleguoti restauratoriai į įvairias valstybines darbo grupes:

 • 2016.09.06 Audronis Katilius deleguotas į pretendentų vertinimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse komisiją prie Aplinkos ministerijos;
 • 2016.09.20 Arūnas Boruta deleguotas į darbo grupę dėl vietos parinkimo M. K. Čiurlionio paminklui Plungės dvaro sodybos parko teritorijoje;
 • 2016.10.04 Aušrelė Racevičienė deleguota į darbo grupę, atsakingą už pateiktus prašymus dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo.

 

2016-04-27 valdybos deleguoti asmenys dalyvavo išvykoje-diskusijoje dėl medinio kultūros paveldo tvarkybos metodikos, nagrinėjo Pakruojo sinagogos restauravimo atvejį.

 

Pagal savišvietos programą:

 • 2016 m. birželio mėnesį organizavo mokomąją pažintinę kelionę restauratoriams po Nekilnojamojo kultūros paveldo objektus Baltarusijoje;
 • 2016 m. rudenį lankė Jašiūnų dvaro sodybą, restauratorė Asta Meškauskienė supažindino su atliktais tyrimų ir restauravimo darbais.

 

2016 m. pirmąjį pusmetį kultūros tarybai teikėme paraiškas dėl trijų projektų – finansavimas nebuvo gautas.

 

2016 m. įvyko 3 valdybos posėdžiai.

Narių skaičius 2016 m. pabaigoje – 135

Samdomų darbuotojų skaičius 2016 m. pabaigoje - 1

LR restauratorių sąjungos valdybos 2017 m. veiklos ataskaita

LR restauratorių sąjungos valdyba 2017 m.:

 • posėdyje apsvarstė  LR Kultūros ministro įsakymo projektą „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir vienbalsiai  nutarė, kad NKP apsaugos specialistų atestavimo komisijos sudarymo principai turėtų būti tobulinami (Raštas Nr. RS17-0123);
 • aptarė klausimus susijusius su dr. Jono Basanavičiaus įamžinimo projektais ir nutarė, kad šiuo metu siūloma vieta paminklui priešais Filharmoniją yra netinkama, kadangi nugriautų namų vieta – nėra miesto viešoji erdvė (Raštas Nr. RS17-0127 išsiųstas LR kultūros Ministrei ir Vilniaus miesto Merui);
 • parengė Raštą Nr.RS17-0222 „Dėl Kultūros ministerijos raštų skubos tvarka“, nes Lietuvos restauratoriai į savo misiją žiūri atsakingai, o į savo užklausimus nėra gavę atsakymų, kai klausimai tarpusavy yra susiję;
 • kreipėsi į LR kultūros Ministrę ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkę Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų (Raštas Nr.RS17-1706) koregavimo būtinybės ir į svarstymą įtraukti RS deleguotus atstovus;
 • įvertino problematiką nekilnojamojo kultūros paveldo srityje ir pateikė šešių punktų siūlymus Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei (Raštas Nr.RS17-0505);
 • aptarė Vilniaus pastatų fasadų vaizdą dėl vadinamųjų grafičių ir parengė raštą LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkui bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, LR kultūros ministrei, LR vidaus reikalų ministrui, Valstybės saugumo departamento direktoriui, Vilniaus miesto merui (Raštas Nr.RS17-1724);
 • pareiškė Kultūros ministerijai, kad jų atsakymas „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų“ stipriai nuvylė ir patvirtino įsitikinimą, kad meno kūrinių restauratorių atestavimo pertvarka būtina (Raštas Nr.RS17-0807);
 • išreiškė susirūpinimą dėl Vilniaus miesto tarybos nutarimo viešame aukcione parduoti Vilniaus miestui priklausančias patalpas, kuriose įsikūrusios kultūrinės organizacijos, reprezentuojančios svarbią su kultūros paveldu susietą veiklą (Raštas Nr.RS16-1121).

 

2017 m. deleguoti restauratoriai į įvairias valstybines darbo grupes:    

 • 2017.04,10. Rimantas Gučas deleguotas į darbo grupę LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos projektui parengti ir jį pavaduosiantis asmuo – Darius Čeponis;
 • 2017.06.23. Deleguotas atstovas Audronis Katilius patvirtintas dalyvauti pretendentų, apdovanojamų už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse, vertinimo komisijoje;
 • 2017.07.21. Rimantas Gučas deleguotas į darbo grupę Paveldotvarkos programos projekto rengimui;
 • 2017.10.18. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė deleguota į darbo grupę prie Kultūros paveldo departamento, kilnojamųjų kultūros vertybių savininkų prašymu dėl kompensacijų nagrinėjimui.

 

2017 metais inicijavo pastato Vilniuje, Visų Šventų g. 7 / Pylimo g. 54 ŠR fasado architektūrinio sprendimo  svarstymą RS mokslinėje metodinėje taryboje – protokolas išsiųstas Projekto vadovui Ramūnui Buitkui.

Organizuotas GERIAUSIŲ PASKUTINIŲ METŲ RESTAURUOTŲ DARBŲ KONKURSAS 2017, rezultatus ir darbus žr. internetinėje svetainėje.

 

Priimta nauja RS narė – keramikė Bielinytė Aelita.

2017 m. įvyko 5 RS valdybos posėdžiai.

Narių skaičius 2017 m. pabaigoje – 136

Samdomų darbuotojų skaičius 2017 m. pabaigoje – 1

LR restauratorių sąjungos valdybos 2018-19 m. veiklos ataskaita

LR restauratorių sąjungos valdyba 2018 m.:

 • 2018-06-25 kreipėsi į LR kultūros ministrą dėl pradėtos vykdyti kultūros paveldo apsaugos pertvarkos;
 • 2018-07-19 kreipėsi į LR kultūros ministrą dėl nacionalinės muziejų koncepcijos projekto;
 • 2018-07-26 kreipėsi į LR kultūros ministrą dėl vargonų statuso kultūros vertybių registre parikslinimo;
 • 2018-12-20 ir 2019-01-29 kreipėsi į Architektų sąjungą, Architektų rūmus, Valstybinę kultūros paveldo komisiją, UAB „Orkela“ dėl licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru Vasario 16-osios g.1, Vilniuje Tarptautinio atviro projekto konkurso sąlygų informuodami, jog konkurso sąlygose pateikta nepilna ir klaidinanti informacija tiek vietovės tiek ir teritorijoje esančių pastatų paveldosauginiu aspektu.

2016 m. deleguoti restauratoriai į įvairias valstybines darbo grupes:

 • 2018.01.08 Aušrelė Racevičienė deleguota į nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų vertinimo ekspertų komisiją 2018-2019 metų laikotarpiui.
 • 2018.06.26 Darius Čeponis deleguotas į 2018-2019 m. laikotarpiui sudaromą darbo grupę, atsakingą už pateiktus prašymus dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo.
 • 2018.10.03 deleguoti atstovai į darbo grupes paveldo tvarkybos reglamentams rengti ir koreguoti: Aušrelė Racevičienė dėl bendrojo paveldo tvarkybos reglamento, skirto paveldo tyrimams parengimo, Jelena Parasonienė dėl paveldo tvarkybos reglamento „Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji architektūros konstrukcijų tyrimai“ projekto koregavimo“;

Robertas Zilinskas dėl paveldo tvarkybos reglamento „Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji architektūros natūriniai tyrimai“ projekto koregavimo“, Girėnas Povilionis dėl bendrojo paveldo tvarkybos reglamento, skirto paveldo tyrimams parengimo.

2019 m. pradžioje organizuotas GERIAUSIŲ PASKUTINIŲ METŲ RESTAURUOTŲ DARBŲ KONKURSAS, rezultatus ir darbus žr. internetinėje svetainėje.

2018 ir 2019 m. drauge su Kultūros paveldo departamentu nominuoti kultūros paveldo specialistai „UŽ IŠSKIRTINĮ DARBĄ KULTŪROS PAVELDO SRITYJE“ , - 2018 metais:

 • UAB Opus Optimum už PAKRUOJO SINAGOGOS XIX A. SKLIAUTŲ TAPYBOS IR POLICHROMINIO DEKORO, SIENŲ TAPETŲ RESTAURAVIMĄ;
 • Lietuvos muziejų asociacijos teikimu restauravimo specialistų ir mokslininkų kolektyvas dr. Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, dr. Aleksiejus Luchtanas ir Laima Janina Vedrickienė – už LEIDINIŲ SERIJOS „MUZIEJINIŲ EKSPONATŲ PRIEŽIŪRA“ penkių recenzuotų knygų sudarymą, išleidimą ir pristatymą, bei dizaineris maketuotojas Vidas Čerkauskas už leidinių serijos meninį vientisumą.

2019 metais:

 • Jonas Rimantas Glemža už 60-TIES METŲ VEIKLĄ KULTŪROS PAVELDO APSAUGOJE;
 • Aelita Bielinytė už UNIKALIŲ KOKLINIŲ KROSNIŲ IR ŽIDINIŲ RESTAURAVIMĄ

 

2018-2019 m. į Restauratorių sąjungą priimti du nauji nariai: architektas menotyros doktorantas Marius Daraškevičius, architektė paveldosaugininkė Lina Černiauskienė.

 

2018-19 m. įvyko 8 RS valdybos posėdžiai.LR Restauratorių sąjungos valdybos vardu

pirmininkas Arūnas Boruta