NARYSTĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOJE

Sąjungos tikraisiais nariais gali būti užsiimantys kultūros vertybių restauravimu ar tyrimais, dirbantys paveldosaugos srityje ar ja besidomintys Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstantys Sąjungos įstatus ir mokantys nario mokestį.

Sąjungos garbės nariais gali būti istorijos ir kultūros paveldo apsaugai ir restauravimui nusipelnę asmenys. Jais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių piliečiai. Garbės nario statusas suteikiamas iki gyvos galvos.

Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti Lietuvos bei užsienio piliečiai ar organizacijos, materialiai ir moraliai remiantys Sąjungos veiklą.

NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

1. Tikrųjų narių priėmimas:

1.1. Sprendimus dėl tikrųjų narių priėmimo priima Sąjungos valdyba (toliau – Valdyba) 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

1.2. Asmuo, norintis tapti tikruoju Sąjungos nariu, rašo nustatytos formos prašymą Valdybai ir pateikia dviejų Sąjungos narių rekomendacijas. Prašymo įstoti į Restauratorių Sąjungą forma (paspaudus padaryti aktyvią)

2. Garbės narių priėmimas:

2.1. Sprendimus dėl garbės narių priėmimo priima Sąjungos suvažiavimas 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

2.2.Garbės narių kandidatūras, gavę jų sutikimą, gali siūlyti visi Sąjungos nariai.

2.3. Pasiūlymai dėl garbės nario priėmimo teikiami Valdybai. Asmuo, teikiantis pasiūlymą dėl garbės nario priėmimo, užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo siūlomo asmens nuopelnus, už kuriuos jam gali būti suteiktas garbės nario statusas.

3. Gavusi raštišką nario-rėmėjo sutikimą,  Valdyba 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, priima sprendimą dėl nario-rėmėjo priėmimo.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RESATURATORIŲ SĄJUNGOS NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

1. Sąjungos tikrieji nariai privalo mokėti stojamąjį ir metinį mokesčius, jų dydžius nustato Sąjungos suvažiavimas.

2. Garbės nariai ir rėmėjai mokesčių nemoka.

 

MOKĖJIMŲ REKVIZITAI

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos sąskaitos rekvizitai nario mokesčiams sumokėti

Restauratorių sąjungos kodas 190685380

Sąskaita: LT207044060001160634

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

 

Mokesčio dydis

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos nario metinis mokestis dirbantiems asmenims – 20 EUR,  nedirbantiems  pensininkams - 5 EUR.