Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos

ĮSTATAI

                                                                                                                                                

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga (toliau šiame tekste – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Sąjunga yra savarankiška visuomeninė  profesinė, mokslinė ir kūrybinė organizacija, turinti sąskaitas bankuose, savanoriškai vienijanti profesionalius kultūros paveldo restauratorius, kitus paveldosaugos ir paveldotvarkos srityje dirbančius bei šioje veikloje  dalyvaujančius specialistus.
 2. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais  teisės aktais bei šiais įstatais.
 3. Sąjungos pavadinimas – Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga. Pavadinimas anglų kalba - Restorer‘s Union of Lithuanian Republic.
 4. Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 5. Sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.
 6. Sąjunga turi antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.

II. SĄJUNGOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

 

8. Sąjungos veiklos sritis yra Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, tyrimai, konservavimas, restauravimas ir tvarkyba.

9. Sąjungos veiklos tikslai yra šie:

9.1. įtvirtinti ir plėtoti Lietuvoje profesionalų, moksliškai pagrįstą kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą, konservavimą, restauravimą, atkūrimą ir pritaikymą, formuoti restauracinės veiklos perspektyvines mokslines–metodines bei technologines kryptis;

9.2. propaguoti kultūrinę, istorinę ir meninę vertę turinčio palikimo išsaugojimo idėjas šalyje ir užsienyje;

9.3. vienyti restauratorius profesiniu pagrindu, ugdyti jų profesinį meistriškumą, ginti sąjungos narių teises ir profesinius interesus, remti restauratorius ir studentus, studijuojančius restauraciją ar paveldosaugą;

9.4. skatinti specialistų ir visuomenės dialogą aktualiais paveldosaugos ir paveldotvarkos klausimais.

10. Siekdama savo tikslų įgyvendinimo, Sąjunga:

10.1. dalyvauja sprendžiant svarbius paveldosaugos ir paveldotvarkos klausimus, ruošiant su paveldotvarka susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, deleguoja savo atstovus į Kultūros paveldo departamento ir kitų kultūros paveldo išsaugojimu užsiimančių įstaigų restauravimo tarybas, ekspertų komisijas, esant reikalui, atlieka paveldotvarkos projektų ekspertizes ir teikia rekomendacijas valstybės ir savivaldybių įstaigoms;

10.2. steigia Sąjungos skyrius, sekcijas, kūrybinius-gamybinius padalinius, veikiančius LR įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka;

10.3. organizuoja ir rengia susirikimus, konferencijas, seminarus, projektų peržiūras, parodas ir konkursus, diskusijas ir kitus renginius Sąjungos narius dominančiais klausimais Lietuvos ir tarptautiniu mastu;

10.4. vykdo kūrybines, profesinio rengimo ir švietimo programas;

10.5. steigia ir skiria premijas, pristato kandidatus nacionalinėms ir kitokioms premijoms gauti;

10.6. palaiko glaudžius ryšius su kitomis kūrybinėmis sąjungomis ir paveldosaugos organizacijomis;

10.7. profesiniu pagrindu bendradarbiauja su panašaus profilio organizacijomis užsienyje, dalyvauja  tarptautiniuose projektuose, skirtuose kultūros paveldo apsaugai bei jos propagavimui;

10.8. gina savo narių profesines, socialines bei autorines teises;

10.9. siūlo kandidatus įvairių lygių paveldosaugos ir paveldotvarkos vadovų bei darbuotojų pareigoms užimti.

11. Sąjunga veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sąjunga gali stoti į tarptautines organizacijas ir būti jų nare, jeigu šių organizacijų tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai ar LR įstatymams. Sąjunga taip pat gali būti Lietuvos Respublikoje veikiančių asociacijų nare.

12. Sąjunga, siekdama savo tikslų įgyvendinimo, gali vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą ( pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226):

- Įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20)

- Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20)

- Kita specializuota statybos veikla (43.9)

- Knygų leidyba (58.11)

- Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba ( 58.12)

- Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14)

- Kita leidyba (58.19);

- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11)

- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13)

- Informacinių paslaugų veikla (63)

- Kita informacinių paslaugų veikla (63.9)

- Teisinė ir apskaitos veikla (69)

- Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose (69.10.20)

- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71)

- Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos (71.1)

- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72)

- Reklama (73.1)

- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74)

- Specializuota projektavimo veikla (74.1)

- Kita, niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9)

- Fotografavimo veikla (74.20)

- Ekskursijų organizatorių veikla (79.12)

- Kraštovaizdžio tvarkymas (81.30)

- Kultūrinis švietimas (85.52)

- Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59)

- Meninė kūryba (90.03)

- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91)

- Kitų niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99)

- Profesinių narystės organizacijų veikla  

III. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Skiriamos šios Sąjungos narių kategorijos:
 • tikrieji nariai;
 • garbės nariai;
 • nariai rėmėjai.
 1. Sąjungos tikraisiais nariais gali būti specialistai, užsiimantys kultūros paveldo tyrimais, konservavimu, restauravimu, atkūrimu, projektavimu ir tvarkybos darbais, dirbantys paveldosaugos ir paveldotvarkos srityje Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstantys šiuos įstatus, dalyvaujantys Sąjungos veikloje ir mokantys nario mokestį.
 2. Sąjungos garbės nariais gali būti istorijos ir kultūros paveldo apsaugai ir restauravimui nusipelnę asmenys. Jais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių piliečiai.
 3. Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti Lietuvos bei užsienio piliečiai ar organizacijos, materialiai ir moraliai remiantys Sąjungos veiklą.
 4. Narių priėmimo tvarka:

17.1. Tikrųjų narių priėmimas:

17.1.1. sprendimus dėl tikrųjų narių priėmimo priima Sąjungos valdyba (toliau – Valdyba) 2/3 (dviejų trečiųjų) posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;

17.1.2. asmuo, norintis tapti tikruoju Sąjungos nariu, rašo nustatytos formos prašymą Valdybai ir pateikia dviejų Sąjungos narių rekomendacijas;

17.1.3. Sąjungos nariu tampama Valdybai priėmus teigiamą sprendimą, sumokėjus stojamąjį mokestį ir įtraukus asmenį į Sąjungos narių sąrašą;

17.1.4. tikriesiems nariams išduodami tikrojo nario pažymėjimai.

17.2. Garbės narių priėmimas:

17.2.1. sprendimus dėl garbės narių priėmimo priima Sąjungos suvažiavimas 2/3 (dviejų trečiųjų) suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma;

17.2.2.garbės narių kandidatūras, gavę jų sutikimą, gali siūlyti visi Sąjungos nariai;

17.2.3. pasiūlymai dėl garbės nario priėmimo teikiami Valdybai. Asmuo, teikiantis pasiūlymą dėl garbės nario priėmimo, užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo siūlomo asmens nuopelnus, už kuriuos jam gali būti suteiktas garbės nario statusas;

17.2.4. garbės nariams išduodami garbės narių pažymėjimai.

17.3. Gavusi raštišką nario-rėmėjo sutikimą, Valdyba 2/3 (dviejų trečiųjų) posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, priima sprendimą dėl nario-rėmėjo priėmimo. Nariams–rėmėjams išduodami narių–rėmėjų pažymėjimai.

 1. Nario mokestis:

18.1. Sąjungos tikrieji nariai privalo mokėti stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydžius nustato Sąjungos suvažiavimas.

18.2. Garbės nariai ir nariai – rėmėjai mokesčių nemoka.

 1. Narystės nutraukimas.

19.1. Narystė nutrūksta esant bent vienai iš šių aplinkybių:

19.1.1. nario prašymu; raštiškas prašymas pateikiamas Valdybai;

19.1.2. nariui mirus;

19.1.3. Etikos komisijos pasiūlymu nutraukti narystę, jei Sąjungos narys rimtai nusižengė profesinei etikai ar vykdė veiksmus, iš esmės nesuderinamus su paveldosaugos principais;

19.2. Tikrajam nariui daugiau nei trejus metus nesumokėjus nario mokesčio,  jo narystė sustabdoma;

19.3. Sprendimus dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo priima Valdyba, 2/3 (dviejų trečiųjų) posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

19.4. Valdybos sprendimai dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo gali būti apskųsti Sąjungos suvažiavimui arba Etikos komisijai.

19.5. Išstojęs arba pašalintas Sąjungos narys atlygina skolas, grąžina turėtą Sąjungos turtą; stojamieji nario įnašai ir mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

19.6. Nutrūkus narystei, ją atnaujinti galima ne anksčiau, kaip po trejų metų.

 1. Narių teisės:

20.1. Tikrieji nariai turi šias teises:

20.1.1. gauti informaciją visais Sąjungos veiklos klausimais, reikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus ir reikalauti atsakymo;

20.1.2. dalyvauti  suvažiavimuose, konferencijose, kituose renginiuose;

20.1.3. balsuoti sprendžiant įvairius Sąjungos veiklos klausimus;

20.1.4.  rinkti Sąjungos valdymo organus ir būti renkamais į juos;

20.1.5. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

20.1.6. gali užimti tik vienas pareigas Sąjungos valdymo organuose;

20.1.7. rekomenduoti asmenis į Sąjungos tikruosius narius, garbės narius ir narius-rėmėjus;

20.1.8. kreiptis į Sąjungą dėl profesinių teisių ir kitokios pagalbos;

20.1.9. dalyvauti Valdybos posėdžiuose, kai svarstomas jo klausimas;

20.1.10 išstoti iš Sąjungos apie tai raštiškai pranešus Valdybai.

20.2. Garbės nariai turi visas tikrųjų narių teises, tačiau negali būti renkami į Sąjungos valdymo ir kontrolės organus, išskyrus Etikos komisiją.

20.3. Nariai-rėmėjai turi šio straipsnio 20.1.1.,20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.8., 20.1.9. ir 2.1.10. punktuose išvardintas teises. Jie negali būti renkami į Sąjungos valdymo ir kontrolės organus.

 1. Nario pareigos:

21.1. laikytis Sąjungos įstatų, kitų Sąjungos veiklą reglamentuojančių dokumentų, vykdyti jos valdymo struktūrų nutarimus;

21.2. laikytis profesinės etikos;

21.3. dalyvauti Sąjungos veikloje;

21.4. mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį, kurio dydį nustato Suvažiavimas;

21.5. pranešti apie savo gyvenamosios vietos, socialinės padėties pasikeitimus.

IV. SĄJUNGOS VALDYMAS

22. Sajungos organai yra Sąjungos visuotinis narių susirinkimas (toliau – Suvažiavimas), kolegialus valdymo organas – Sąjungos valdyba (toliau – Valdyba) ir vienasmenis valdymo organas – Sąjungos pirmininkas.

23. Sąjungos organų kompetenciją, veiklos organizavimą ir kitus klausimus reglamentuoja šie įstatai ir galiojantys įstatymai.

24. Sąjungoje sudaroma konferencija, turinti dalį visuotinio narių susirinkimo teisių.

V. SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

25. Aukščiausias Sąjungos organas yra visuotinis Sąjungos narių susirinkimas - Sąjungos suvažiavimas. 

26. Suvažiavimas atlieka šias funkcijas:

26.1. priima ir keičia Sąjungos įstatus;

26.2. numato veiklos kryptis;

26.3. tvirtina Valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos ataskaitas;

26.4. nustato Valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narių skaičių;

26.5. priima sprendimus dėl garbės nario statuso suteikimo;

26.6. priima sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

26.7. slaptu balsavimu renka ir tvirtina bei atšaukia Sąjungos pirmininką, Valdybą, Revizijos komisiją ir Etikos komisiją. Sąjungos pirmininkas gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;

26.8. steigia Sąjungos skyrius. Skyrių pirmininkai įtraukiami į Valdybos sudėtį, tai yra Suvažiavimo paskirti Sąjungos skyrių pirmininkai tampa Sąjungos valdybos nariais;

26.9. tvirtina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę;

26.10. nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;

26.11. priima sprendimus dėl atlyginimo Sąjungos nariui už jo veiklą valdymo organuose;

26.12. priima kitus sprendimus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Sąjungos suvažiavimo kompetencijai priskirtais klausimais;

27. Eilinį Suvažiavimą Valdyba privalo sušaukti kas treji metai. Neeilinį Suvažiavimą Valdyba privalo sušaukti Valdybai ar Revizijos komisijai nutarus 1/2 (vienos antrosios) balsų dauguma arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 (vienai trečiąjai) daliai Sąjungos narių. Apie įvyksiantį Suvažiavimą Valdyba privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Sąjungos internetiniame puslapyje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Suvažiavimo dienos. Apie įvyksiantį Suvažiavimą nariai papildomai informuojami elektroninėmis ryšio priemonėmis.

28. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/3 (viena trečioji) Sąjungos narių. Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus Sąjungos įstatų keitimą, Sąjungos pertvarkymą, reorganizavimą, veiklos nutraukimą. Sprendimai dėl Sąjungos įstatų keitimo, Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami kvalifikuota 2/3 (dviejų trečiųjų) Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

29. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas: atsistatydinus Sąjungos pirmininkui arba negalint jam eiti pareigų, Valdybos sprendimu, pareikalavus 1/4 (vienai ketvirtąjai) Sąjungos narių arba Etikos komisijos teikimu.

30. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Sąjungos suvažiavimas šaukiamas ne vėliau kaip per mėnesį. Pakartotinis Sąjungos suvažiavimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį Sąjungos suvažiavimą gali būti paskelbiama skelbiant apie Sąjungos suvažiavimą tame pačiame skelbime. Jeigu skelbime apie Sąjungos suvažiavimą nėra paskelbiama apie pakartotinį Sąjungos suvažiavimą, apie pakartotinį Sąjungos suvažiavimą paskelbiama tokia pačia tvarka kaip ir apie šaukiamą Sąjungos suvažiavimą.

VI. SĄJUNGOS KONFERENCIJA

 1. Konferencija yra Sąjungos organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo (Suvažiavimo) teisių. Konferencija neturi teisės priimti sprendimų dėl Sąjungos įstatų keitimo bei dėl Sąjungos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
 2. Valdyba šaukia Konferenciją tarp Suvažiavimų, Sąjungai iškilusių klausimų - Valdybos veiklos tarpinių ataskaitų,  etinių ir ūkinių klausimų svarstymui.
 3. Konferenciją sudaro Sąjungos narių deleguoti atstovai. Atstovavimo kvotą nustato Sąjungos Valdyba.  
 4. Apie vyksiančią Konferenciją, Valdyba privalo narius informuoti raštu (įteikiant pranešimus pasirašytinai, išsiunčiant registruotais laiškais) arba paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“, Sąjungos internetiniame puslapyje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Konferencijos datos.
 5. Konferencija teisėta, jei joje dalyvauja daugiau nei 1/2 nustatyto delegatų skaičiaus. Konferencijos posėdžiuose vienas delegatas turi vieną balsą. Sprendimai priimami paprasta Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

VII. SĄJUNGOS VALDYBA

 1. Valdyba yra Sąjungos kolegialus valdymo organas.
 2. Valdybą sudaro 15 narių. Jie renkami ir tvirtinami Suvažiavimo metu trejiems metams.
 3. Suvažiavimo išrinktas Sąjungos pirmininkas vadovauja Valdybos darbui ir yra kartu Valdybos pirmininkas.  
 4. Valdyba atlieka šias funkcijas:

39.1. šaukia Sąjungos suvažiavimus, konferencijas, atsiskaito jiems, vykdo jų nutarimus;

39.2. nustato atstovavimo kvotas Sąjungos konferencijoje;

39.3. priima sprendimus dėl Sąjungos turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo turtu bei lėšomis;

39.4. organizuoja mokslinę, finansinę, ūkinę ir šiais įstatais numatytą kitokią veiklą;

39.5. sudaro darbo grupes programoms, projektams ir renginiams organizuoti;

39.6. tvirtina Sąjungos veiklos metinius planus;

39.6. priima tikruosius narius;

39.7.  priima sprendimus dėl narystės nutraukimo;

39.8. priima ir registruoja narius – rėmėjus;

39.9. priima sprendimus dėl garbės narių kandidatūrų teikimo Suvažiavimui;

39.10. pristato Sąjungos kandidatus nacionalinėms premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti;

39.11. dalyvauja formuojant  restauratorių Atestavimo komisijas;

39.12. iki eilinio Suvažiavimo dienos parengia ir pateikia Suvažiavimui praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos ataskaitą;

39.13. nustato Sąjungos samdomų darbuotojų skaičių ir jų pareigas;

39.14. nustato darbo užmokesčio dydį Sąjungos samdomiems darbuotojams.

 1. Valdyba Sąjungos pirmininko teikimu iš Valdybos narių renka pirmininko pavaduotojus.
 2. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.
 3. Valdyba iš jos narių sudaro sekretoriatą, kurio kompetencijai priklauso:

42.1. organizuoti Valdybos posėdžius;

42.2. tvarkyti ūkinius Sąjungos reikalus ir korespondenciją;

42.3. protokoluoti Valdybos posėdžius, Sąjungos Suvažiavimus ir Konferencijas, tvarkyti protokolų registraciją;

42.4. informuoti Sąjungos narius apie Valdybos ir kitų organų darbą bei Sąjungos veiklą tarp Suvažiavimų.

 1. Valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 (tris) kalendorinius mėnesius. Valdybos posėdžius šaukia Sąjungos pirmininkas.
 2. Valdybos posėdis yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 (viena antroji) Valdybos narių. Visus klausimus, išskyrus narių priėmimą, Valdyba sprendžia atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma (kai už sprendimą balsuoja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Sąjungos pirmininko, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas, balsas. Valdybos sprendimai dėl Sąjungos naujų narių priėmimo priimami atviru balsavimu 2/3 (dviejų trečiųjų) posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

VIII. SĄJUNGOS PIRMININKAS

 1. Sąjungos veiklą organizuoja ir vykdo vienasmenis valdymo organas - Sąjungos pirmininkas.
 2. Sąjungos pirmininką (toliau – Pirmininkas) slaptu balsavimu trejiems metams renka Suvažiavimas.
 3. Pirmininko kompetencija:

47.1. vadovauja Valdybos darbui ir už jį atsiskaito Suvažiavimui;

47.2. atstovauja Sąjungą valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose svarstant Lietuvos kultūros paveldo klausimus;

47.3. atstovauja Sąjungą sudarant bendradarbiavimo ir kitokias sutartis su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

47.4. be atskiro įgaliojimo Sąjungos vardu atstovauja Sąjungą Lietuvos Respublikos valstybinėse ir savivaldos institucijose ir įstaigose, teisme ir kitose teisėsaugos institucijose, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

47.5. atstovauja Sąjungą tarptautiniuose projektuose;

47.6. atsako už Sąjungos materialųjį turtą ir lėšas;

47.7. kontroliuoja lėšų panaudojimą ir savo parašu tvirtina finansines ataskaitas;

47.8. saugo Sąjungos antspaudą ir atsako už jo tikslingą panaudojimą;

47.9. sudaro sandorius Sąjungos vardu, išduoda įgaliojimus.

 1. Negalėdamas eiti savo pareigų dėl pateisinamų priežasčių, Pirmininkas gali atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, apie tai raštu Pirmininkas turi pranešti Valdybai.
 2. Jeigu Pirmininkas nevykdo savo pareigų, Valdyba pareiškia jam nepasitikėjimą ir šaukia neeilinį Suvažiavimą, kuris Pirmininką atstatydina ir išrenka naują Pirmininką.
 3. Pirmininkui negalint vykdyti pareigų iki kadencijos pabaigos, Sąjungos pirmininko, o kartu ir Valdybos pirmininko pareigas eina vyriausias pagal amžių Pirmininko pavaduotojas. Pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų, jo pareigas eina vienas iš pavaduotojų.

 

IX. SĄJUNGOS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Revizijos komisija yra Sąjungos veiklos kontrolės organas.
 2. Revizijos komisijos narių skaičių nustato ir Revizijos komisiją trejiems metams renka Suvažiavimas.
 3. Revizijos komisija iš savo narių išrenka pirmininką, kuris vadovauja Revizijos komisijos darbui.
 4. Revizijos komisijos funkcijos:

54.1. ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti Sąjungos ūkinę ir finansinę veiklą bei raštvedybą, Suvažiavimo nutarimų bei įstatų laikymąsi;

54.2. apie nustatytus pažeidimus raštiškai informuoti Valdybą;

54.3. pateikti savo veiklos ataskaitas Suvažiavimui.

 1. Etikos komisijos narių skaičių nustato ir Etikos komisiją trejiems metams renka Suvažiavimas.
 2. Etikos komisija nagrinėja profesinės etikos ir kitus šiurkščius paveldosaugos ar paveldotvarkos reikalavimų pažeidimus.
 3. Etikos komisija iš savo narių išrenka pirmininką, kuris vadovauja Etikos komisijos darbui.
 4. Etikos komisija apie savo darbą raštiškai informuoja Valdybą.
 5. Etikos komisija už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui.

X. SĄJUNGOS LĖŠOS

60. Sąjungos lėšas sudaro:

60.1. tikrųjų narių stojamieji ir nario mokesčiai;

60.2. narių-rėmėjų finansinė parama;

60.3. fizinių bei juridinių asmenų ir paramos fondų skirtos ir dovanotos lėšos;

60.4. nevalstybinių organizacijų ir tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

60.5. Valstybės ir savivaldybių skirtos tikslinės lėšos;

60.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;

60.7. skolinto kapitalo lėšos;

60.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

 1. Sąjungos lėšos gali būti naudojamos:

61.1. administravimo ir reprezentacinėms išlaidoms padengti;

61.2. konkursams, seminarams ir simpoziumams rengti, Suvažiavimų ir Konferencijų darbui organizuoti;

61.3. restauratorių mokymui ir kvalifikacijos kėlimui organizuoti;

61.4. kūrybinėms stovykloms finansuoti.

 1. Lėšų gavimo ir panaudojimo apskaitą tvarko vyriausiasis finansininkas, kurio atlyginimo dydį nustato Valdyba ir tvirtina Suvažiavimas.
 2. Lėšų gavimą ir panaudojimą kontroliuoja Revizijos komisija.
 3. Už lėšų gavimą ir panaudojimą Valdyba atsiskaito Suvažiavimui.

XI. SĄJUNGOS ĮSTATAI

 1. Sąjungos įstatus, jų pakeitimus (papildymus) priima Suvažiavimas atviru balsavimu, ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) Suvažiavime dalyvavusių narių balsų dauguma.
 2. Sąjungos įstatų pakeitimus (papildymus) gali inicijuoti bet kuris Sąjungos narys. Pasiūlymai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo teikiami Valdybai. Sąjungos valdybai 2/3 (dviejų trečiųjų) balsų dauguma pritarus, Įstatų pakeitimo  (papildymo) projektas teikiamas svarstyti artimiausiam suvažiavimui.
 3. Sąjungos įstatai ir jų pakeitimai (papildymai) įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre LR įstatymų nustatyta tvarka.

XII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 1. Informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo visuomenei pobūdį, apimtį ir formą nustato Valdyba. Informaciją pateikia Valdybos sekretoriatas. Už tokios informacijos pateikimą atsako Pirmininkas. Informacija apie Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą skelbiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Vieši pranešimai skelbiami Sąjungos internetinėje svetainėje, adresas www.restauratoriusajunga.lt ir pagal galimybes kitose visuomenės informavimo priemonėse. Įstatymuose ir įstatuose numatytais atvejais informacija taip pat skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“.
 3. Kiekvienas Sąjungos narys (tikrasis, garbės ir rėmėjas) turi teisę susipažinti su Sąjungos veiklos dokumentais: Sąjungos įstatais, metinėmis finansinėmis ataskaitomis, Valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos veiklos ataskaitomis, audito išvadomis bei ataskaitomis, Suvažiavimų bei Konferencijų protokolais, Valdybos posėdžių protokolais bei sprendimais, kitais Sąjungos dokumentais, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 4. Nariui pareikalavus raštu, Sąjungos pirmininkas privalo išduoti prašomų dokumentų kopijas per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Dokumentų kopijos ar kita informacija Sąjungos nariams pateikiama nemokamai.
 5. Bendroji informacija apie Sąjungos veiklą ir jos organų darbą skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje. Apie įvyksiantį Susirinkimą ar Konferenciją Sąjungos nariai informuojami raštu (įteikiant pranešimus pasirašytinai, išsiunčiant registruotais laiškais) arba skelbiant dienraštyje „Lietuvos žinios“. Apie įvyksiantį Suvažiavimą ar Konferenciją taip pat gali būti papildomai skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje.
 6. Informacija Sąjungos nariams gali būti siunčiama elektroninėmis ar kitokiomis ryšio priemonėmis.

XIII. SĄJUNGOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS IR KŪRYBINIAI PADALINIAI

 1. Sąjunga turi teisę steigti teritorinius filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Sąjungos kūrybiniai padaliniai (skyriai, sekcijos, draugijos, grupės ir t.t.) vienija Sąjungos narius pagal kūrybines sritis arba tokių sričių derinius.
 3. Sprendimus dėl filialų, atstovybių bei kūrybinių padalinių steigimo, filialų, atstovybių bei kūrybinių padalinių veiklos nutraukimo priima Sąjungos Suvažiavimas.
 4. Filialams, atstovybėms bei kūrybiniams padaliniams vadovauja visuotiniame filialų, atstovybių bei kūrybinių padalinių  susirinkime išrinktas pirmininkas.
 5. Filialai, atstovybės bei kūrybiniai padaliniai nėra savarankiški juridiniai asmenys, neturi savo rekvizitų ir veiklos reglamentų, savo darbe vadovaujasi Sąjungos įstatais.

XIV. SĄJUNGOS LIKVIDAVIMAS IR REORGANIZAVIMAS

 1. Sąjunga gali būti likviduota ar reorganizuota LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Sprendimą dėl likvidavimo ar reorganizavimo priima Suvažiavimas 2/3 (dviejų trečiųjų) suvažiavime dalyvavusių narių dauguma.
 2. Sąjungos veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta teismo sprendimu LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 3. Sąjungą likvidavus, jos turtas ir lėšos panaudojamos likvidavimo komisijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Informacija apie Sąjungos likvidavimą ar reorganizavimą paskelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“. Apie Sąjungos likvidavimą taip pat gali būti papildomai skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje.

              Įstatai sudaryti ir pasirašyti trimis egzemplioriais du tūkstančiai aštuntųjų metų lapkričio mėnesio dvidešimt septintą dieną, Vilniuje.
Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo ______________________