Sąjungos veiklą reguliuojantys pagrindiniai teisės aktai ir dokumentai:

 1. Lietuvos Respublikos konstitucija https://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
 2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/lrNxCwiHoD
 3. Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos įstatai

Kiti teisės aktai:

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15165/woFKhKGXWl
 2. Kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24349?jfwid=nz8qn7bo5
 3. Muziejų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.18317
 4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.156931

Tarptautinės konvencijos ir chartijos:

 1. Pasaulio paveldo kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, priimta 1972 m. lapkričio 16d. UNESCO Generalinės konferencijos septynioliktojoje sesijoje Paryžiuje,
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279517
 2. 1985 metų Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija, ratifikuota Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. VIII-1398 „Dėl 1985 metų Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo“
  https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=1019&p_k=1&p_t=8247
 3. 1964 m. Tarptautinė paminklų ir kompleksų konservavimo ir restauravimo chartija (Venecijos chartija)
  HTTP://ICOMOSCHARTIJOS.LT/TURINYS/TARPTAUTINE-PAMINKLU-IR-VIETU-BEI-VIETOVIU-KONSERVAVIMO-IR-RESTAURAVIMO-CHARTIJA-VENECIJOS-CHARTIJA-1964-M/
 4. Europos kraštovaizdžio konvencija, ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 3 d. įstatymu Nr. IX-1115 „Dėl Europos Konvencijos ratifikavimo“
  http://www.kpd.lt/europos-krastovaizdzio-konvencija/
 5. Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartija, priimta 2007 m. gegužės 24-25 d. Leipcige, http://www.am.lt/VI/files/0.917593001243239525.pdf
 6. Vienos memorandumas „Pasaulio paveldas ir šiuolaikinė architektūra – istorinio urbanistinio kraštovaizdžio valdymas“, priimtas 2005 m. spalio 10-11 d. Paryžiuje,
  http://testinis.kpd.lt/lt/node/93.
 7. Konvencija dėl kultūros paveldo vertės visuomenei ( Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, angl. tekstas)
  https://rm.coe.int/1680083746
 8. Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencija
  http://www.kpd.lt/uploads/Teises%20aktai/Konvencijos/KULT%C5%AAROS%20PAVELDO%20VERT%C4%96S%20VISUOMENEI.pdf
 9. Europos kultūros konvencija
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31945
 10. UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.67006
 11. Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.36755
 12. Orhuso konvencija (Jungtinių Tautų konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais)
  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43_LT.pdf