Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Balandžio 18, šia proga Kultūros paveldo departamento surengtame seminare buvo apdovanoti kultūros paveldui nusipelnę asmenys. Tarp apdovanotųjų KPD ženklu – Restauratorių sąjungos narys - Dr. Jonas Rimantas Glemža, architektas, paveldosaugininkas, už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos raidą ir metodologiją.

 

KPD padėkos raštu apdovanotas architektas restauratorius Evaldas Purlys už ilgametį nuoširdų ir produktyvų darbą atkuriant kultūros paveldo objektus, už dalijimąsi žiniomis ir sukaupta patirtimi, atradimus atliekant kultūros paveldo objektų tyrimus ir pačių objektų pritaikymo tyrimus.

Sveikiname kolegą Evaldą Purlį su apdovanojimu ir gražiu jubiliejumi!

Linkime naujų planų ir jų įgyvendinimo!

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga sveikina savo narius, pasižymėjusius savo darbais bei įvykdžiusius užsibrėžtus tikslus savo veiklose 2020 metais:

Eloną Mariją Ložytę ir Tomą Rastenį, apdovanotus Gražiausių 2020 metų knygų konkurso diplomu už pavyzdinių istorinio rankraščio publikacijos tradicijų tęsimą knygoje „1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae“ (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia. II t.; rengėjai Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius; išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spausdino UAB „Petro ofsetas“)

 

Neringą Šarkauskaitę- Šimkuvienę, architektę ir sieninės tapybos restauratorę, išleidusią pirmąjį sienų tapybos restauratorės darbų katalogą Lietuvoje ATGIMUSIOS SPALVOS, sudarytojai Vilius Šimkus ir Titas Krutulys, Vilnius 2020 m.

 

Joną  Rimantą Glemžą ir Indrę Baliulytę, parengusius projektą leidiniui „70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“, kurį, parėmus Kultūros paveldo departamentui, išleido leidykla „Savastis“, Vilnius, 2020 m.

 

Bronislavą Raupėnienę, Giedrę Filipavičienę, Dainą Ferguson, Astą Prikockienę, Neringą Šarkauskaitę-Šimkuvienę, Eleną Kazlauskaitę, Daumantą Tomą Pilipavičių, Robertą Zilinską, pateikusius straipsnius leidiniui „70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“

 

Rimantą Gučą , vargonų restauratorių, už knygą LIETUVOS PAMINKLINIAI VARGONAI, apsauga, priežiūra, restauravimas», Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius 2019 m.

 

Marių Daraškevičių, Vilniaus dailės akademijos doktorantą, sėkmingai apgynusį Humanitarinės mokslų srities, Menotyros (03H) krypties (Architektūros teorija ir istorija) daktaro disertaciją „Valgomojo erdvės planavimo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. vid. – XX a. pr.“ Darbo vadovė: doc. dr. Rasa Butvilaitė (Vilniaus dailės akademija).

Sveikiname Dr. Marių Daraškevičių!