Sveikiname architektą, mokslų daktarą JONĄ RIMANTĄ GLEMŽĄ, pelniusį Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo statulėlės apdovanojimą. 

Šis garbingas apdovanojimas mūsų bendradarbiui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui buvo suteiktas UŽ NUOPELNUS VILNIAUS ARCHITEKTŪRINIAM PAVELDUI, nuoseklų darbą ir indėlį į Vilniaus paveldosaugą, paveldosaugos specialistų rengimą.

Mūsų kolega paveldosaugos srityje darbuojasi nuo 1958 m. Jis iniciavo ir parengė dokumentus Vilniaus senamiesčio įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 1994 m., yra Vilniaus miesto Bendrųjų planų iki 2005 m. ir iki 2015 m. bendraautorius, projektų kultūros vertybių skyrių vadovas.

Jonas Rimantas Glemža buvo vienas iš iniciatorių įkurti specialistus restauratorius rengiančią savarankišką Paminklotvarkos katedrą  Vilniaus dailės akademijoje. 

Nuo 1997 m. prof. dr. J.R. Glemža pastoviai dėstė Vilniaus dailės akademijoje. 1999 m., kaip  pirmasis Paminklotvarkos katedros vadovas, ėmėsi katedros plėtros organizatoriaus-koordinatoriaus pareigų, tampriai bendradarbiaujant su Architektūros, Dailės istorijos ir teorijos, Monumentalios dailės, Skulptūros ir Tapybos, Tekstilės katedromis.

Nuo 2000 m. katedroje buvo pradėtas vykdyti tarptautinis bendradarbiavimas. Užmegzti ryšiai su Lenkijos Torunės universiteto Paveldotyros ir restauravimo institutu, Jungtinių Amerikos Valstijų Savanos koledžo Istorinio paveldo išsaugojimo katedra, Italijos, Lenkijos, Švedijos, Baltarusijos paveldotvarkos institucijomis. 

Tobulinant studijų programas, 2002 m. J. R. Glemža parengė ir išleido paminklosaugos bei paminklotvarkos problematiką analizuojantį leidinį „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas“, 2014 m. išleido monografinę knygą- „Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas“, kur didelę jos dalį sudaro Vilniaus paveldo objektai.

Pastarajame dešimtmetyje prof. dr. J.R. Glemža yra VDA Paminklotvarkos katedros magistrinių diplominių darbų vadovas, daugelio vietinių ir tarptautinių Kultūros paveldui skirtų konferencijų organizatorius ir pranešėjas,  studijų kokybės vertinimo ekspertas, nacionalinių meno ir mokslo programų vadovas.

Šiandien Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedra yra vedančioji akademinė įstaiga, kurios absolventai dirba valstybinėse paveldosaugos sistemos įstaigose, muziejuose, privačiose restauravimo įmonėse, mokslo institucijose, tyrimo centruose, užsiima privačia restauratoriaus praktika.