Rimantas Gučas

 

Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje yra (buvo?) vieni vertingiausių Lietuvoje, santykinai gerai išsilaikiusių XIX amžiaus pirmosios pusės vargonų.

Kaip rašoma to meto inventoriuje, vargonai 14 balsų su Trumpetu ir Vox humana, įtaisyti nuosavomis lėšomis kunigo Adomo Gecevičiaus, Žemalės klebono, 1839 metais. 

Prospektas, kaip dera tam metui, yra tradicinės baroko vargonų struktūros, kiek papuoštas barokiniais drožiniais. Išdėstymas vienoje plokštumoje, kai kurie kiti elementai turi klasicizmo bruožų. Tačiau svarbiau pats instrumentas. Jis padirbtas dar pagal baroko tradicijos ir technologijas ir yra (buvo?) santykinai gerai išsilaikęs. Pirmiausia, kas atkreipė dėmesį, išlikę prospekto vamzdžiai. Kaip atrodo, jie visi yra originalūs. Ypač didieji yra gerokai aplamdyti, tačiau mūsų laikais kvalifikuoti vargonų restauratoriai tokius vamzdžius puikiausiai sutvarko.  O ir visas vamzdynas, nors ir nemažai apniokotas, kai kas pakeista, gali būti atkurtas, nes yra likę pakankamai daug originalių vamzdžių ir net ištisų registrų. Kaip matėme, jau tuomet, kai vargonai buvo pastatyti, atkreiptas dėmesys į du liežuvėlinius Vilnius registrus - Trompetą ir Vox humaną. Tais laikais Lietuvos vargonuose tokių buvo itin reta. Taip pat neblogai išsilaikiusi yra graži, sena klaviatūra, originalios registrų rankenos. Traktūra taip pat palyginus tvarkinga. Tokius vargonus restauruoti profesionaliam restauratoriui būtų vienas malonumas. 

Dėl nesuprantamų (ir nepateisinamų) priežasčių šie vargonai į kultūros vertybių registrą iki šiol neįtraukti. Kad šių vargonų iki šiol nėra registre anaiptol nereiškia, kad jie nėra vertingi ir kad jais nereikia atsakingai rūpintis.  Tai, kad Kultūros paveldo centras per tiek metų nesugebėjo šio didelės vertės instrumento įtraukti Registrą terodo baustiną aplaidumą. 

2020-01-20 raštu kreipiausi į KPD ir KPC, ragindamas skubiai juos įtraukti į kultūros vertybių registrą. Šį raginimą paskatino tai, kad pastaraisiais metais šie vargonai restauruojami – jų dalis vienoje krūvoje su dar keliais vargonais teko matyti VšĮ Vargonų paveldo centro dirbtuvėje. Kilo rimtų abejonių dėl restauravimo metodikos: kodėl reikėjo išardyti visą spintą? Kur sudėtos, kur ir kaip saugomos visos kitos jų dalys? Ar kas žino, ar kas tikrina darbų eigą? Darbai vyksta be patvirtintos restauravimo programos ir priežiūros, o tai kelia rimtą sunaikinimo ar bent sužalojimo pavojų. 

2020-03-13 gavau KPC direktoriaus atsakymą, kurį man persiuntė KPD. Esu informuojamas, kad „Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios vargonai šiuo metu yra restauruojami. Spręsti dėl jų kultūrinės vertės bus galima tik pasibaigus restauravimo darbams ir sumontavus vargonus pirminėje jų saugojimo vietoje.“  Ką nors absurdiškesnio greitosiomis nesugalvosi! 

Tai, kad Kultūros paveldo centras siūlo nevertinti istorinių vargonų autentiškam pavidale, o laukti, iki jie bus restauruoti (o gal ir visai perdirbti) yra apgailėtinas dalykas. Tarsi nebūtų taisyklės, kad kultūros objekto vertė nustatoma tik atlikus įvairius tyrimus, pradedant fizinės būklės aprašu ir baigiant istorine medžiaga bei menotyriniais vertinimais.  Tyrimų išvados leidžia parinkti tinkamą konservavimo, restauravimo metodiką. Pasibaigus restauravimo darbams ir sumontavus vargonus pirminėje jų saugojimo vietoje per vėlu ką nors tikrinti, nes visiškai neaišku ko ten būta, kokiu pagrindu, kokiais tyrimais remiantis buvo priimti sprendimai, ar darbai atlikti prisilaikant paminklinių vargonų restauravimo metodikos.

Nerimui yra pagrindo, nes jau būta negerų pavyzdžių. Pakeitus originalų vamzdyną, klaviatūrą, kitas dalis negrįžtamai prarasta didžioji Varnių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vargonų vertės dalis (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-12-rimantas-gucas-varniu-vargonai-skaudi-pamoka/80330). Rimtų abejonių kelia darbai, atlikti kilnojamojo paveldo registre esančiuose (unikalus objekto kodas 36672) Kruonio vargonuose (http://www.restauratoriusajunga.org/idomu/14-idomu/59-kruonio-vargonu-restauravimas). Jau treti metai neaišku, kuo baigsis darbai Pivašiūnuose (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-06-15-pivasiunu-baznycios-vargonai-prasosi-meistro-rankos/160646), kur darbai pradėti pagal programą, o dirbama visai kas kita.    

Būtina kuo skubiausiai sustabdyti bet kokius Žemalės vargonų tvarkybos darbus ir labai kvalifikuotai bei atsakingai ištirti susiklosčiusią situaciją.